Mårdyrene udgør den største gruppe af rovdyr i Danmark. Det er en interessant, divers gruppe på syv arter, der kan findes til lands, til vands og oppe i træerne.

I størrelse og levevis spænder mårdyrene fra den lille brud der jager nede i musegangene, over skovmår der ofte bor oppe i træerne, til grævling der lever mest af regnorm, og den adrætte odder der primært lever af fisk.

Man ser sjældent mårdyrene. De er natakitve og lever ved lave tætheder. Generelt er vores viden om deres status og levevis i de menneskeprægede danske landskaber begrænset. Odderbestanden er i fremgang, men de fleste af mårdyrene er formentlig i tilbagegang og truede.

Mårdyrene har ikke fået megen opmærksomhed i naturforvaltningen. Der er jagt på husmår, ilder må reguleres med fælder, men bortset fra odderen, er der ingen systematisk overvågning af arterne.

Projektet Fokus på Mårdyr vil forbedre vores viden om mårdyrene i Danmark. Til det har vi brug for de mange frivillige naturentusiasters engagement og hjælp. Frivillige kan hjælpe med at indsamle ny viden ved at indlevere døde mårdyr, fx trafikdræbte dyr, og indrapportere observationer af mårdyr.

Observationerne af mårdyr kan fortælle om deres udbredelse og habitatpræferencer. De døde mårdyr kan vi bruge til videre undersøgelser af deres biologi, fx føde, alder, ynglebiologi og habitatpræferencer, og hvilke trusler der er mod bestandene, fx forekomst af giftstoffer og fragmentering.

Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund, AQUA Akvarium & Dyrepark.