Den mindste art, bruden der også lever i Danmark, vejer 100g. Den største art i familien er havodder på næsten 50kg. Der findes mårdyr på alle kontinenter bortset fra Australien. På New Zealand er de ligeledes indført.

Hele verden: 60

Europa: 13

Danmark: 7

Ud over de syv hjemmehørende arter mårdyr lever der en introduceret art fra mårfamilien i Danmark - amerikanske mink (Neovison vison). Den stammer som navnet antyder fra Nordamerika. Den blev indført til Danmark og resten af Europa som pelsdyr i farme.

Mårdyrenes status i Danmark

Rødlistestatus for mårdyrene kan findes på: https://bios.au.dk/forskningraadgivning/temasider/redlistframe/soeg-en-art

Odder, skovmår og ilder er beskyttet af Habitatdirektivet. Resultatet af den nationale overvågning, vurderingerne af bestandenes udvikling og status kan ses rapporten ”Arter 2012-2017 NOVANA” fra Aarhus Universitet.

Husmår og ilder nedlægges ved jagt og/eller regulering. Udviklingen i udbyttetallene kan ses på http://fauna.au.dk.

En vurdering af jagtens og reguleringens betydning for husmår og ilder fremgår af rapporten ”Vildtbestande og jagttider i Danmark: "Det biologiske grundlag for jagttidsrevisionen 2018" fra Aarhus Universitet.